Версия за печат

00732-2010-0003

BG-Ловеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, ул. "Съйко Съев" №27, За: Д-р Тихомир Иванов Бенев, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603370, E-mail: mbal_lovech@abv.bg, Факс: 068 603371

Място/места за контакт: Д-р Тихомир Иванов Бенев

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Кухненски блок на МБАЛ АД-Ловеч, ул. Съйко Съев" №27
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя, включващи следните самостоятелно обособени позиции по групи, както следва: І-месо и месни продукти; ІІ-плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ-мляко и млечни продукти; ІV-различни хранителни продукти; V-хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно описанието на обема на поръчката в документацията за участие (приложенията за всяка обособена позиция), като количествата са ориентировъчни и прогнозни и не са задължителни за цялостно изпълнение.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: І група-100 лв.; ІІ група-100 лв.; ІІІ група-100 лв.; ІV група-100 лв.; V група-100 лв. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора за съответната обособена позиция. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на МБАЛ АД-Ловеч в банка Инвестбанк-Ловеч, IBAN: BG87IORT80461000004100, BIC: IORTBGSF; банкова гаранция с валидност 90 дни от крайния срок за подаване на офертите при гаранция за участие и със срок на валидност най-малко 10 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора при гаранция за изпълнение. Гаранцията за участие се задържа от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условия, определени в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва единствено по банков път, по сметка посочена от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заявление за участие; Документ за актуално състояние на кандидата, издадено от съда по регистрация в срок на валидност за нерегистрираните в търговския регистър, а регистрираните следва да посочат ЕИК; Документ за внесена гаранция за участие Гаранцията за участие; Документ за закупена документация за участие; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и 5 ЗОП: Други подробно описани в документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.50 от ЗОП, подробно описани в документацията за участие.
Минимални изисквания: Документ за закупена документация за участие; Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; Копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година с изключение на новорегистрираните; Копие от документи за данъчна регистрация, регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ и ЕИК по БУЛСТАТ; други подробно посочени в документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.51 от ЗОП, подробно описани в документацията за участие.
Минимални изисквания: Списък на основните договори за доставки, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; Удостоверение за регистрация по Закона за храните; Ветеринарно-санитарно разрешително;други подробно посочени в документацията.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: най - ниска цена; тежест: 80
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.09.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25.3 BGN
Условия и начин на плащане

Посочената цена на документите е без ДДС и включва 25 лв.за докумантацията и 0,30 лв. за фактурата.Документите могат да се закупят на адрес: гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27 - счетоводството, като сумата може да се заплати на касата или да се преведе по сметката на МБАЛ АД-Ловеч в банка Инвестбанк-Ловеч, IBAN: BG87IORT80461000004100, BIC: IORTBGSF. Документацията може да бъде разгледана в сайта на МБАЛ АД-гр-Ловеч www.mbal-lovech.com .Изтеглянето на документацията не освобождава участника от представяне на доказателства за закупуването й.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.10.2010 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.10.2010 г.  Час: 09:00
Място

Библиотеката на "МБАЛ" -АД, Ловеч, ул."Съйко Съев" №27

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители съгласно чл.68, ал.4 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.08.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Месо и месни продукти и други, посочени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е описано в съответното приложение за обособената позиция.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
1) Кратко описание

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани и други, посочени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е описано в съответното приложение за обособената позиция.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Мляко и млечни продукти и други, посочени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15500000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е описано в съответното приложение за обособената позиция.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Различни хранителни продукти
1) Кратко описание

Различни хранителни продукти и други посочени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е описано в съответното приложение за обособената позиция.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
1) Кратко описание

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия и други, посочени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15810000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е описано в съответното приложение за обособената позиция.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12