Версия за печат

00398-2010-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Медицински университет - София-Ректорат, бул."Акад.Ив.Евст.Гешов" 15, сградата на НЦООЗ, ет.10, стаи 20 и 22, За: г-жа Марта Генсузова, България 1431, София, Тел.: 02 8510879, Факс: 02 9515087

Място/места за контакт: отдел "ОП"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Медицински факултет - Деканат, гр.София, бул."Св.Георги Софиийски" 1.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
108984 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 70
Показател: гаранционене срок; тежест: 10
Показател: допълнителни качествени характеристики; тежест: 15
Показател: срок на доставка; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-51 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по лот 5.
V.1) Дата на сключване договора
22.07.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.01.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Антисел Братя Селидис България" ООД, BG 21152973, ул."Индустриална" 11, България 1202, София, Тел.: 02 9531224, E-mail: antisel@einet.bg, Факс: 02 9524183

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11880 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-52 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка, монтаж и въвеждане на медицинска апаратура по лот 3.
V.1) Дата на сключване договора
22.07.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.01.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Тримед" ООД, BG 131211797, ул."Хайдушка гора" 59-63, вх.1, България 1680, София, Тел.: 02 4811513, Факс: 02 4811513

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 52800 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-53 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по лот 2.
V.1) Дата на сключване договора
22.07.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.01.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елпак Лизинг" ЕООД, BG 103506445, ул."Д-р Иван Богоров" 12, България 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 44304 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.07.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор