Версия за печат

00001-2010-0002

BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, За: инж. Александър Францев, България 9002, Варна, Тел.: 0896 850457, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителство на АУЛА - зала”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Икономически университет-Варна - Учебен блок № 1 , бул. Княз Борис I” №77
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изграждането на бъдещата сграда представлява “АУЛА – зала” и e пристройка към съществуващата най-стара сграда на университета на бул.”Княз Борис І” № 77 гр.Варна. Сградата е подземен етаж по ЗУТ със застроена площ 654 кв.м. и с разгъната застроена площ – 883.80 кв.м. с изливни пилоти, както следва: - на дълбочина 14 м. с диаметър 80 см. - 45 броя стаманобетонни и 43 броя бетонни. - на дълбочина 16 м. с диаметър 90 см. - 27 броя стаманобетонни и 26 броя бетонни.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1749988.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 95%
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 5%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 30 / Наименование:Договор за "За строителство на АУЛА - зала"
V.1) Дата на сключване на договора
08.07.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

фирма "Сградостроене Варна" ООД, Варна, 9000, район "Одесос", ул."Странджа" № 32, България 9000, Варна, Тел.: 05110 8231, E-mail: sgradostroene@abv.bg, Факс: 051108 381

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1749988.49 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП, жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.07.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор