Версия за печат

00479-2010-0002

BG-БАЛЧИК: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21-ВИ СЕПТЕМВРИ"№6, За: Николай Ангелов, РБЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Кмет на Община Балчик
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: на територията на Община Балчик
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Позиция 1- Месо и местни продукти; Позиция 2- Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки; Позиция 3- Мляко и млечни продукти, яйца; Позиция 4- Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия; за нуждите на ДСП- гр. Балчик, Дом за стари хора- гр. Балчик, ЦДГ№1- Балчик; ЦДГ№3- Балчик, ОДЗ- Балчик, ЦДГ- с. Ляхово, община Балчик, ЦДГ- с. Безводица, община Балчик,ЦДГ-с. Пряспа, община Балчик, ЦДГ-с.Църква, община Балчик.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
179588 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 190 / Наименование:Договор за обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

29.06.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД "ЮКОН-БОГДАНОВ И СИЕ", УЛ. "ГЕОРГИ СТАМАТОВ"12, РБЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 052 750180, E-mail: bogdanov_iokon@abv.bg, Факс: 052 750180

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 232000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 179588 BGN без ДДС
В брой години: 2

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор