Версия за печат

00479-2010-0006

BG-БАЛЧИК: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21-ВИ СЕПТЕМВРИ" №6, За: Николай Ангелов-кмет на Община Балчик, РБЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, За: Юлия Петрова- касиер- приходи, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072

Място/места за контакт: Каса

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, За: Красимира Костова- младши експерт, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71046

Място/места за контакт: Информационен център

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на финансираща инстититуция за отпускане на дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди лева/ за придобиване на 100% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД чрез изкупуване на акциите, представляващи 51% от капитала на дружеството

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6
Основно място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Условия по кредита, съгласно Решение №461 по Протокол №39 от заседание на Общински съвет, проведено на 12.11.2009г.: 1. Максимален размер на кредита- 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди лева/; 2. Валута на кредита- български лева; 3. Вид на кредита- дългосрочен инвестиционен кредит; 4. Цел- Финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност за придобиване на 100% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД чрез изкупуване на акциите, собственост на "Стар груп"ООД, представляващи 51% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД. В актива на дружеството се включват ПИ 39459.502.344 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 1126кв. м.; ПИ 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ 6710кв.м., ведно със застроена търговско- административна сграда и удостоверение с нотариални актове. 5. Срок на кредита- 10 /десет/ години; 6. Начин на усвояване- еднократно; 7. Краен срок за погасяване- 120 месеца; 8. Условия за плащане на главница и лихва: за главницата- ежемесечно на равни вноски с намаляваща лихва; 9. Обезпечение- ипотека на имотите, собственост на дружеството и/или акциите на дружеството; 10. Годишен лихвен процент: 1-месечен Софибор+%надбавка. Максимална стойност на надбавката- 7% годишно; 11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора на от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите за просрочие. Максимална стойност на надбавката- 2%; 12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита/ в проценти/, платима еднократно върху размера на кредита при усвояване на средствата от него; Максимална стойност-1.5% 13. Годишна такса за управление на кредита- Максимална стойност-0.5%; 14. Комисионна за ангажимент, определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита- Максимална стойност-1%; 15. Без такси комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Стойността на обществената поръчка се изчислява съгласно указанията на чл. 15, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Определя се от приблизителната стойност, изчислена от лихви, такси и комисионни, които се дължат за 120 месеца.

Прогнозна стойност без ДДС
2275000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

01.09.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 20000/двадесет хиляди/ лева, представени под формата на банкова гаранция в оригинал при условия, посочени в документацията или парична сума, преведена с платежно нареждане по банкова сметкана Община Балчик- "УниКредит Булбанк"АД, клон Балчик, IBAN:BG11UNCR96603324005212, BIC:UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно документация за участие и проекто- договор

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при сключване на договора следва да се е регистрирал като Юридическо лице и да представи документи, съгласно чл. 25,ал.3,т.2 от ЗОП

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверено от участника копие от Документ за първоначална съдебна регистрация на участника; 2. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата за лица, които не са регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър или посочване на ЕИК за лица, които са регистрирани в Търговския регистър; 3. Документ за гаранция за участие 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП/ по образец/ 5. Предлагана цена за изпълнениена поръчката /представена в отделен запечатан плик/; 6. Попълнен образец на справка- административни сведения за участника; 7. Документ за закупена документация за участие ; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП/образец/; 9. Попълнена оферта за участие; 10. Проект на договор за банков кредит- подписан и подпечатан на всяка страница, без попълване на клаузите; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверени финансови отчети за последната приключена финансова година
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Финансовият резултат за посмедната финансово прилючена година да е положителен;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ; 2. Документ, удостоверяващ последно присъден дългосрочен кредитен рейтинг в чужда валута на участника от международна рейтингова агенция;
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Най- малък размер на Годишен лихвен процент; тежест: 85 точки
Показател: Най- малък размер на Наказателен лихвен процент при просрочие"; тежест: 5 точки
Показател: Най- малък размер на Еднократна такса за обработка на кредита; тежест: 4 точки
Показател: Най- малък размер на Годишна такса за управление на кредита; тежест: 4 точки
Показател: Най- малък размер на Комисионна за ангажимент; тежест: 2 точки
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.08.2010 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се плаща на касата на Общинска администрация- гр. Балчик/пл. "21-ви септември" №6, или по банкова сметка на Община Балчик в "Уни Кредит"АД:IBAN BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15, вид на плащане 447000, BIC UNCRBGSF от 08:00 часа до 16:30, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
13.08.2010 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.08.2010 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или упълномощени по надлежния ред представители, както и представитли на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват на всички действия на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата е организирана въз основа на Решение №461 по Протокол №39 от заседание на Общински съвет- гр. Балчик, проведено на 12.11.2009г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КЗК, бул. "Витоша"№18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ