Версия за печат

00479-2010-0006

BG-БАЛЧИК:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11 от 29.06.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21-ВИ СЕПТЕМВРИ"№6, За: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ- КМЕТ, РБЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на финансираща инстититуция за отпускане на дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди лева/ за придобиване на 100% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД чрез изкупуване на акциите, представляващи 51% от капитала на дружеството


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За да могат всички потенциални участници, които отговарят на условията на възложителя да подадат оферти

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша"№18, РБългария 9600, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.06.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет на Община Балчик