Версия за печат

00770-2010-0002

BG-СОПОТ: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА СОПОТ, БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №34, За: ТАНЯ СЛАВОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 4330, СОПОТ, Тел.: 031346003 33, E-mail: vessopot@abv.bg, Факс: 03134 7660

Място/места за контакт: МЛ. ЕКСПЕРТ "РПП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sopotbg.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: ОБЩИНА

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Комплексна услуга по подготовка на проектна документация за кандидатстване на община Сопот по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: oбщина Сопот
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Комплексна услуга по подготовка на проектна документация за кандидатстване на община Сопот по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” - енергийни обследвания, проучвания и проектиране, подготовка на проектно предложение включително пакет с документи.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
91830 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30%
Показател: методология и стратегия за изпълнение; тежест: 40%
Показател: предлагана цена; тежест: 30%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № МОП-01-РР / Наименование:Договор за възлагане на малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване на договора
17.06.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "ПРОЕКТ ЕМПОРИЯ ЕН ЕФЕКТ КОНСУЛТ", ул. "Червена стена" №58, Република България 1000, София, Тел.: 02 9621278, E-mail: mvviconsult@gmail.com, Факс: 02 9621278

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 110000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 91830 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор