Версия за печат

01263-2010-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район "Люлин", бул. Захари Стоянов № 15, За: Цветомира Иванова, България 13336, София, Тел.: 02 9237240, Факс: 02 9250085

Място/места за контакт: Цветомира Иванова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Биологично и битово почистване на междублокови пространства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" по пет обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: територията на СО - район "Люлин"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Биологично и битово почистване на междублокови пространства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" по пет обособени позиции.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
245000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 021 / Наименование:Биологично и битово почистване на междублокови простванства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" за ІІІ м-р., Люлин център, кв. "Филиповци"
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ландарх - консулт" ЕООД, район "Лозенец", ул. Добри Войников" №29, България 1164, София, Тел.: 02 9522955, Факс: 02 9522955

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 39000 BGN с ДДС 20%
Договор №: 022 / Наименование:Биологично и битово почистване на междублокови простванства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" за І м-р., ІІ м-р. и кв.Република
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бенест"ООД, ж.к."Надежда", бл.150, вх.Б, ап.131, България 1000, София, Тел.: 02 0887544401, Факс: 02 9835172

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 64000 BGN с ДДС 20%
Договор №: 023 / Наименование:Биологично и битово почистване на междублокови простванства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" за ІV м-р. и V м-р.
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Алверс комерс" ООД, район "Лозенец", ул. Криволак №17, ет.2, ап.14, България 1164, София, Тел.: 02 8624062

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 64000 BGN с ДДС 20%
Договор №: 024 / Наименование:Биологично и битово почистване на междублокови простванства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" за VІ м-р. и VІІ м-р.
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Радиант и ко" ООД, район Централен, ул."Георги Измирлиев"№35, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 649926, Факс: 032 649926

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 39000 BGN с ДДС 20%
Договор №: 25 / Наименование:Биологично и битово почистване на междублокови простванства, локални градини и зелени площи, поддържани от районната администрация на територията на район "Люлин" за VІІІ м-р., ІХ м-р. и Х м-р.
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стройинженеринг 94"ЕООД, ул.Софийско шосе №31, българия 2300, Перник, Тел.: 076 606011, E-mail: stroieng@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 39000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор