Версия за печат

01467-2010-0012

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ул. Цар Симеон N: 330, За: Дима Василева, България 1309, София, Тел.: 02 8958914, E-mail: dimitrinka.vasileva@cez.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cez.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Осигуряване на ваучери за храна на работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД от оператори по смисъла на Наредба № 7 на МТСП и МФ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на ваучери за храна на работниците и служителите в „ЧЕЗ Разпределение България” АД на основание чл. 209 от ЗКПО и член 13, ал. (1) от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. на МФ и МТСП и по Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 година. Дейността се отнася за не по малко от 3000 работни и служители на възложителя

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22440000

Описание:

Чекове


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2101090 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

PPS10-027


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 10-172 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Осигуряване на ваучери за храна на работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД от оператори по смисъла на Наредба № 7 на МТСП и МФ”
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.06.2010 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

7

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

„ВМ ФИНАНС ГРУП” АД, София, район „Искър”, бул. „Искърско шосе” 7, търговска база „Европа”, сграда 10, България 1000, София, Тел.: 02 070010028, Факс: 02 9790469

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2101090 BGN без ДДС
В брой месеци: 10
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в ОВ в съответствие с член XX от Директива 2004/17/ЕО

- свързани със защитата на изключителни права.

С оглед на задълженията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като работодател по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор е необходимо сключване на договор за осигуряване на ваучери за храна на работниците и служителите в „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Съгласно член 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министрество на финансите само лица получили разрешение от Министъра на финансите имат право да отпечатват ваучери и да осъществяват дейност като оператор. Оператори по смисъла на § 1, т. 2 от Наредба № 7 са само лица получили разрешение от министъра на финансите, и които се занимават с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен в тази наредба. Съгласно член 13, ал. 1 работодателите са длъжни да договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по член 9, ал. 4 от Наредба № 7. На основание член 12, ал. 1 Министърът на финансите със заповед определя номиналната стойност на издаваните ваучери за всяка календана година, която се разпределя пропорционално само между лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператор. За 2010 година със свои заповеди с № № ЗМФ – 189, № ЗМФ – 190 и № ЗМФ – 191 от 23.02.2010 г. Министърът на финансите на основание член 12 Наредба № 7 е определил лицата оператори на ваучери за храна и техните квоти за 2010 година. С оглед обстоятелството, че кандидати в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат само лица имащи качеството оператор по смисъла на § 1, т. 2 от Наредба № 7 и „ЧЕЗ Разпределение България” АД като възложител може да сключи договор само с такова лице, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права придобити по смисъла на закон и административен акт. С оглед на така изложените мотиви „ЧЕЗ Разпределение България” АД изпраща покани за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка до всички оператори получаващи квоти за издаване на ваучери за храна за 2010 г. и определени съгласно заповеди № ЗМФ - 189, № ЗМФ – 190 и № ЗМФ – 191 от 23.02.2010 г. на Министъра на финансите.