Версия за печат

01029-2010-0004

BG-СОФИЯ: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БУЛ. "ВИТОША" №2, За: НАДЕЖДА АТАНАСОВА, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9880559; 02 9219710, E-mail: n_atanasova@vks.bg, Факс: 02 9880559

Място/места за контакт: СЪДЕБНА ПАЛАТА ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ВИТОША" №2, І-ВИ СУТЕРЕН, СТАЯ №16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vks.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Върховен касационен съд на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Красимира Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9219420

Място/места за контакт: Съдебна палата гр. София, бул. "Витоша" №2, І-ви сутерен, стая №18

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: съдебна власт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 14

Място на изпълнение: Съдебна палата гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София, съгласно пълното описание и спецификация на процедурата, неразделна част от документацията за участие. Почистването ще се извършва в извънработно за Съдебната палата време - от 18:00 до 20:00 часа.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

18 751 кв.м коридори и фоайета и 1 392 кв. м стълбища, съгласно пълното описание и спецификация на процедурата, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
80000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 500,00 (петстотин) лева, внесени в полза на ВКС по IBAN сметка BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF, "СИБанк" АД или банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертите. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, внесени в полза на ВКС по IBAN сметка BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF, "СИБанк" АД или банкова гаранция за срока за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

От бюджета на ВКС

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл.13 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и документацията за участие в процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година или от датата на неговата регистрация, ако е новорегистриран или е обединение, оформени съгласно Закона за счетоводството
Минимални изисквания: Участникът следва да е приключил предходната година с положителен финансов резултат.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години или от датата на регистрация, ако участникът е новорегистриран, включително стойностите, датите и получателите, придружен с минимум 3 бр. препоръки за добро изпълнение. 2. Декларация по чл.51 ал.1 т.8 от ЗОП за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, придружена с доказателства за квалификация и опит на работниците в предмета на поръчката. 3. Декларация по чл.51 ал.1 т.9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага участникът. 4. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалент. 5. Документи за качество и произход на всички препарати, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, съгласно чл.4, буква "б" от ЗТИП.
Минимални изисквания: 1. В списъка следва да има минимум 3 (три) договора със сходен предмет и с обща стойност не по-малко от 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева. 2. При липса на доказан опит на персонала се счита, че участникът не отговаря на предварителните условия за допустимост.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 40%
Показател: Финансова оценка; тежест: 60%
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 12.07.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
19.07.2010 г.  16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.07.2010 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Върховния касационен съд - Съдебна палата гр. София, бул. "Витоша" №2, етаж ІІІ

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

2011 година

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ