Версия за печат

00479-2010-0005

BG-Балчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт ЗОП и контрол

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на:

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Юлия Петрова, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072

Място/места за контакт: касиер- приходи

Оферти трябва да бъдат изпратени на:

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Красимира Костова, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71046

Място/места за контакт: мл. експерт ИЦ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основен ремонт на сградата на ОДЗ 2 "Знаме на мира- филиал"(Детска градина "Братя Мормареви"), Община Балчик, гр. Балчик

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Основен ремонт на сградата на общинско детско заведение, построена през 1975г., която в настоящия момент се нуждае от саниране, смяна на дървената дограма с PVC, подмяна на настилките и др. дейности подробно описани в документацията.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 416667 лв. без вкл. ДДС и учасниците не трябва да надвишават тази сума.

Прогнозна стойност без ДДС
416667 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 3 000 лв./три хиляди лева/, представени под формата на парична сума или банкова гаранция в оригинал при условия, посочени в документацията или с платежно нареждане , представено в оригинал по банкова сметка на община Балчик- "УниКредит Булбанк"АД, клон Балчик, IBAN: BG11UNCR96603324005212, BIC: UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се осъществява от Община Балчик. Обектът е включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, то преди подписване на договора следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице. Договорът ще включва направеното предложение от обединението, но ще се сключи с новообразуваното ЮЛ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Попълнена оферта; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3. Административни сведения на участника; 4. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти – за лица, невписани по Закона за търговския регистър към момента на подаване на офертата; 5. Документ за регистрация на участника – заверено от участника копие и Документ за регистрация по БУЛСТАТ или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в легализиран превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи копие от документа за създаването му; 6. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, четвърта категория; 7. Документ за данъчна регистрация (заверено от участника копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заверено от участника копие); Когато участникът е юридическо лице установено/ регистрирано извън България той представя легализиран превод на еквивалентен документ; 8. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - попълва се образец от документацията; 9. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - попълва се образец ; 10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - попълва се образец; 11. Декларация за спазване на нормативите по ЗБУТ – оригинал – по образец на участника; 12. Проекто – Договор по образец- не се попълва, само се парафира на всяка страница. 13. Документ, удостоверяващ внасянето на гаранция за участие - оригинал; 14. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие - оригинал; 15. Декларация за съвместна дейност – обединение (ако има такова) – по образец на участника. 16. Копие на договора за създаване на обединението/ когато е приложимо/. 17. Ценова Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана от лицето, представляващо участника – оригинал. 18. Остойностена Количествена сметка, приложение на образец 19. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако има такова).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от Баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от последните три финансови счетоводно приключени години/2009,2008,2007/, заверени съгласно Закона за счетоводството, с изключение на новорегистрираните фирми и ФЛ; 2. Декларация, съдържаща информация за общия оборот на участника и за оборота, реализиран от строителство- СМР/СРР на сгради за жилищни и обществени нужди за последните три финансови години /2007, 2008 и 2009 г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- по образец на участника; 3. Копия, заверени от участника, от валидни застрахователни полици, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ – “Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
Минимални изисквания: 1. Размерът на печалбата след данъчно облагане трябва да е положителна величина за всяка от трите финансови години /2007,2008,2009г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си; 2. Оборотът, реализиран от строителството- СМР/СРР на сгради за жилищни и обществени нужди да бъде не по- малък от 1 000 000 лева с вкл. ДДС общо за трите предходни години- 2007, 2008 и 2009г. или в зависимостот датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на договорите за строителство - СМР/СРР на сгради за жилищни и обществени нужди, изпълнени през последните три години, придружени от препоръки за добро изпълнение; в препоръките да са посочени стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Декларация, съдържаща списък на правоспособните технически лица, които ще участват в изпълнението на договора, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството; 3. Документи, удостоверяващи образование и трудов стаж на лицата, отговарящи за контролана качеството на извършваните СМР/СРР 4. Декларация- списък за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката 5. Декларация от участника, че при изпълнение на поръчката ще използва материали, снабдени с документ от производителя или от неговия упълномощен представител, за съответствие на строителните продукти (съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти)- по образец на участника; 6. Попълнено Техническо предложение – по Образец
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 5/пет/договора за строителство - СМР/СРР на сгради за жилищни и обществени нужди; 2. Участниците следва да представят поне 5 броя препоръки за добро изпълнение на договори за строителство- СМР/СРР на сгради за жилищни и обществени нужди; 3. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал- най- малко 1/един/ инженер за основните части на ремонта на сградата с трудов стаж, свързан с контрол на качеството на извършвани СМР/СРР минимум 5 /пет/ години; 4. Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, четвърта категория
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най- ниско ценово предложение; тежест: 85т.
Показател: Най- кратък срок на изпълнение; тежест: 15т.
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 28.06.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се плаща на касата на Общинска администрация- гр. Балчик или по банкова сметка на Община Балчик в "УниКредит Булбанк"АД, клон Балчик: IBAN: BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15, вид на плащане 447000, BIC: UNCRBGSF от 8:00 часа до 16:00, всеки работен ден до 04.06.2010г.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
05.07.2010 г.  16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.07.2010 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Общинска администрация, заседателна зала 1 етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертитеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ