Версия за печат

00479-2010-0005

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10 от 08.06.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт ЗОП и контрол
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открит конкурс


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Основен ремонт на сградата на ОДЗ 2 "Знаме на мира- филиал"(Детска градина "Братя Мормареви"), Община Балчик, гр. Балчик"


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е открит конкурс, за да могат всички потенциални участници, които отговарят на условията на възложителя да подадат оферти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.06.2010 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК