Версия за печат

01036-2010-0002

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение-Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Елвира Кисова - главна медицинска сестра, РБ 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20453, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: Елвира Кисова - главна медицинска сестра
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: град Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.В случай, че кандидатите не представят пълна оферта за всички видове медицински консумативи по приложената спецификация, това не се счита за непълнота на офертата и не води до отстраняване на кандидата. Възложителят си запазва правото, при непълни оферти, да оценява самостоятелно отделните видове консумативи по показател "Цена" и "Качество".

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
154737.86 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена; тежест: 65%
Показател: Качество; тежест: 20%
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 15%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- ръкавици стерилни ненапудрени без съдържание на латекс;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”Елпак Лизинг” ЕООД, ул. Иван Богоров № 12, ет. 2, РБ 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 866 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- дренове абдоминални № 24, 26, № 28, № 30;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, бул. Руски № 191, РБ 2180, Етрополе, Тел.: 0720 63422, Факс: 0720 63422

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16705.2 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- бинт марлен рязан 10м/10см.;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ул. Цар Симеон блок 20, ет.1 ап. 3;, РБ 1000, София, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9291411

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 74226.45 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- абокати № 14, 16, 18,20,22,24;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

.„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, ж.к. Младост 1, бл. 28 Б/ул. Димитър Моллов/, РБ 1750, град София, Тел.: 02 8701060, E-mail: medtech-eng@mte.medicalnet-bg.org, Факс: 02 4627115

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20520.45 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- синтетичен нерезурбируем конец монофиламентен полипропилен;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Мармит Юнайтед-ЕООД, Младост 1, блок 16, вх. Д, ап. 77, РБ 1750, София, Тел.: 02 8623116, Факс: 02 8623116

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6580 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Наименование:Доставка на медицински консумативи по следните позиции:- бинт марлен рязан 5 м/7 см.;
V.1) Дата на сключване на договора
27.05.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

.„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД, ул. Йордан Йонков № 9, РБ 4002, Пловдив, Тел.: 032 644588, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 032 642706

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 35839.76 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор