Версия за печат

00479-2010-0004

BG-Балчик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт ЗОП и контрол

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, За: Юлия Петрова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072

Място/места за контакт: касиер- приходи

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, За: Красимира Костова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71046

Място/места за контакт: мл. експерт-деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Балчик-2010г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на общината като пълната техническа спецификация за доставения автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да съдържа: Автомобилът трябва да отговаря на БДС ЕN 1501-1 или еквивалентен І. За базов автомобил: 1. Данни за двигателя и да притежава минимум EURO-4; 2. Шаси- усилено високоустойчиво - 4x2, наличие на подсигурителни опори между повдигащата се задна част и фургона и други, повишаващи сигурността и проходимостта; 3. Механична скоростна кутия; 4. Електрическа уредба; 5. Размер на джанти и гуми; 6. Разход на гориво; 7. Кабина – с три персонални места – 1 за водач + 2 пасажери, с или без климатик, ел. стъкла, озвучаване; 8. Вид гориво и смазочни материали. ІІ. За надстройката или специалното оборудване: 1. Степен на пресоване - не по-малко от 5:1; 2. Товароносимост - не по-малко от 9000 кг.; /Забележка:Товароносимостта на надстройката трябва да бъде не по- малка от 9000 кг. Като тази стойност се отнася за чистата товароносимост на събраните твърдибитови отпадъци в бункера на надсдтройката и не включва собствената маса на самата надстойка./ 3. Автомобилът да извършва комбинирано сметоизвозване на кофи /110л/ и контейнери /1100л/; 4. Описание на принципа на действие и управление на специалното оборудване. ІІІ.Гаранционният срок на автомобила да е минимум 2 години. Автомобилът се доставя на територията на гр. Балчик, като разходите по доставката са за сметка на изпълнителя на обществената поръчка

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144511, 34144512

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ДА


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1/един/ брой автомобил

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

50


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А/Гаранция за участие - 1500лв., внесени в банка “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, клон Балчик, IBAN BG11UNCR96603324005212, BIC UNCRBGSF Или представена банкова гаранция – оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП , за срок не по-кратък от срока за валидност на офертите. Б/Гаранция за изпълнение- 5 % от стойността на сключения договор за изпълнение на обществената поръчка, внесени в указаната сметка, или представена банкова гаранция за срока на договора– оригинал при горните условия, представена преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка със спечелилия участник. Невнасянето на гаранцията за изпълнение се счита за отказ на подписване на договора. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява от общинския бюджет. Плащането ще се извърши след доставката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че за изпълнител бъде избран участник- обединение на физически и/или юридически лица, то преди подписване на договора следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, като новосъздаденото дружество ще бъде обвързано с офертата, подадена от обединението

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта за участие – попълва се по приложения Образец – Приложение №1 от документацията. 2. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд, с дата на издаване не по- рано от 6 месеца от датата на подаване на офертата за лица, които не са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (оригинал или заверено копие с мокър печат и гриф “Вярно с оригинала”). Физическите лица представят копие от лична карта. 3. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП по образец (Приложение №2 в документацията за участие) представени от управителя, както и от всички членове, когато управителният орган е колективен; 4. Декларация, че участника ще ползва или няма да ползва подизпълнител и делът на неговото участие, ако ползва такъв;/ Приложение №4/ 5. Декларация, удостоверяваща гаранционния срок и периода му (посочва се в офертата – по приложения образец-Приложение № 1); 6. Срок за изпълнение на поръчката (посочва се в офертата – по приложения образец- Приложение №1) - посочете срок, който да е не по-дълъг от 50 календарни дни от момента на сключване на договора; 7. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по- малък от 90 календарни дни (посочва се в офертата – по Приложение №1 8. Предлагана цена, попълнена в представения образец- Приложение №6 , запечатан в отделен плик. 9. Квитанция или друг платежен документ за закупена документация за участие (квитанция оригинал, или фактура – копие, заверено с мокър печат на участника); 10. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал!). 11. Административни сведения – попълва се съгласно Приложение № 3 ; 12. Проекто - договор, по образец- Приложение № 7(подпис и печат на участника на всяка страница, изразяващ съгласие и приемане на условията в него, без попълване на клаузите). 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или лицето, от което изхожда офертата (с представено пълномощно за това,когато е проложимо). Приложение 5 от документацията Забележка: Всички представени документи, когато не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с подпис и мокър печат и гриф "Вярно с оригинала" Неизпълението на горното условие е предпоставка за отстраняване на участник от процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за общия оборот и за оборота от доставките, свързани с обекта на поръчката, за последните три години. 2. Минимум 3 бр. референции, доказващи търговската репутация, задължително да се отнасят за изпълнение на обществени поръчки, свързани с предмета на настоящата процедура;
Минимални изисквания: Минимум 3 броя референции, доказващи търговската репутация на участника
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Организационна структура – списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, включващ справка за квалификационния им опит, съгл. чл. 51 ЗОП; 2. Образци, описание и задължителен снимком материал на автомобилите, които ще се доставят и техническо им описание; 3. Списък с обекти – сервизна база, с която разполага участника в съответния регион – Балчик, Добрич, Варна и др. и време за реакция при възникнали неизправности през гаранционния период; 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, съгл. чл.51 ЗОП , удостоверяващи европейските стандарти за емисии- минимум EURO-4 и европейската норма за товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци със задно товарене- ЕN 1501-1/2004 или еквивалентни
Минимални изисквания: Европейски стандарти за емисии- минимум EURO 4 или еквивалентни
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най- ниска цена; тежест: 70т.
Показател: Минимален разход на гориво; тежест: 15т.
Показател: Най- голяма товароносимост; тежест: 10т.
Показател: Най- голяма степен на пресоване; тежест: 5т.

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 82 от 11.03.2010 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

На касата на община Балчик, находяща се в сградата на общината, ет. 1, срещу невъзстановимата сума от 10 лева, всеки работен ден до 16 часа на 15.06.2010г.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.06.2010 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.06.2010 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Общинска администрация- гр. Балчик

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.05.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ