Версия за печат

00479-2010-0004

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 9 от 27.05.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт ЗОП и контрол
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъберане и сметоизвозване за нуждите на Община Балчик като пълната техническа спецификация за доставения автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да съдържа: Автомобилът трябва да отговаря на БДС ЕN 1501-1 или еквивалентен І. За базов автомобил: 1. Данни за двигателя и да притежава минимум EURO-4; 2. Шаси- усилено високоустойчиво - 4x2, наличие на подсигурителни опори между повдигащата се задна част и фургона и други, повишаващи сигурността и проходимостта; 3. Механична скоростна кутия; 4. Електрическа уредба; 5. Размер на джанти и гуми; 6. Разход на гориво; 7. Кабина – с три персонални места – 1 за водач + 2 пасажери, с или без климатик, ел. стъкла, озвучаване; 8. Вид гориво и смазочни материали. ІІ. За надстройката или специалното оборудване: 1. Степен на пресоване - не по-малко от 5:1; 2. Товароносимост - не по-малко от 9000 кг.; /Забележка:Товароносимостта на надстройката трябва да бъде не по- малка от 9000 кг. Като тази стойност се отнася за чистата товароносимост на събраните твърдибитови отпадъци в бункера на надсдтройката и не включва собствената маса на самата надстойка./ 3. Автомобилът да извършва комбинирано сметоизвозване на кофи /110л/ и контейнери /1100л/; 4. Описание на принципа на действие и управление на специалното оборудване. ІІІ.Гаранционният срок на автомобила да е минимум 2 години. Автомобилът се доставя на територията на гр. Балчик, като разходите по доставката са за сметка на изпълнителя на обществената поръчка


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За да могат всички заинерасовани лица да подадат оферта

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет на Община Балчик