Версия за печат

00028-2009-0041

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. "Св. Св. Кирил и Методи" № 17-19, За: Петър Георгиев, Република България 1202, София, Тел.: 02 9405219, E-mail: pgeorgiev@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405219

Място/места за контакт: дирекция "Финанси и управление на собствеността"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): регионално развитие и благоустройство

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Административната сграда на МРРБ, находяща се в гр.София, ул. "Св. Св. Кирил и Методи" № 17-19
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Поръчката се състои от две обособени позиции: - обособена позиция № 1 - "Доставка на консумативи за копирна техника"; - обособена позиция № 2 - "Доставка на канцеларски материали".

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100, 30192000

Описание:

Касети с тонер
Принадлежности за офиса

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 60%
Показател: Срок за доставка; тежест: 20%
Показател: Процентно намаление от каталога; тежест: 20%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

04-09-189

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 250 - 360205 от 29.12.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: РД02-291030/12.05.2010 г. / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Рамково споразумение за доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Престиж бизнес" ООД, бул. "Самоковско шосе" № 1, ТЦ "Боила", офис 26, Република България 1138, София, Тел.: 02 9764125, E-mail: b1b1@mail.bg, Факс: 02 9764125

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 36
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД02-291030-12.05.2010 г. / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Рамково споразумение за доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Престиж бизнес" ООД, бул. "Самоковско шосе" № 1, ТЦ "Боила", офис 26, Република България 1138, София, Тел.: 02 9764125, Факс: 02 9764125

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 36
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

С определение № 247 от 15.04.2010 г. на Комисия за защита на конкуренцията е отхвърлено искането на участник в процедурата за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". След изтичането на срока за обжалването му са сключени рамковите споразумения, което е и основание за забава от страна на Възложителя за публикуването на тази информация.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ