Версия за печат

00081-2009-0056

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Варна, бул. "Съборни" 24, ет.7, За: Антон Жожев, България 9000, Варна, Тел.: 052 659195; 052 659209, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 659165

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на газьол и дизелово гориво за отопление на общински обекти на територията на Община Варна по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Информация за сключен договор: 1. №Д-10-9200(363)/05.05.2010г. за изпълнение на Обособена позиция №1: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление сградата на Община Варна, социални заведения, детски ясли, детски заведения във функция "Образование", обекти във функция "Култура" и Кметство Приморски” .При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление 2. № Д-10-9200(362)/05.05.2010г.за изпълнение на Обособена позиция №2: „Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отопление на кметство „Владиславово”, обекти във функция "Култура" и Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче” .При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отопление

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09134000, 09134200

Описание:

Газьол
Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
7928000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Документацията за участие в обществената поръчка са одобрени с Решение №3948/01.12.2009г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 233 - 333245 от 03.12.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: Д10-9200/363/ История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Обособена позиция №1: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление сградата на Община Варна, социални заведения, детски ясли, детски заведения във функция "Образование", обекти във функция "Култура" и Кметство Приморски”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Консорциум Арткомерс” ООД, район Младост, ул.”Акад.А.Сахаров” № 1, ет.5, РБългария 9000, ВАРНА, Тел.: 052 739900

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7620000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: Д10-9200/362/05.05.2010г / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Обособена позиция №2: „Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отопление на кметство „Владиславово”, обекти във функция "Култура" и Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Консорциум Арткомерс” ООД, район Младост, ул.”Акад.А.Сахаров” № 1, ет.5, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 739900

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 308000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Информацията за сключени договор е подадена за публикуване в приложението към Официален вестник на Европейския съюз с № ID:2010-058886 /10.05.2010г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгл.чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ