Версия за печат

00028-2010-0005

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция Европейски инфраструктурни проекти- Управляващ орган по Кохезионен фонд ( Регламент 1164/94), ул.Св.Св. Кирил и Методий No 17-19, За: Йорданка Стоянова, България 1202, София, Тел.: 02 9405200, E-mail: YStoyanova@mrrb.government.bg, Факс: 02 9881541

Място/места за контакт: дирекция "Европейски инфраструктурни проекти"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg; http://www.ispa-mrrb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=notice.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): строителство

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Kонсултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор за обект „ Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица, гр. Димитровград”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.Димитровград, България
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избраният Консултант ще извърши оценка на съответствието на инвестиционните проекти; ще изпълнява функцията на независим строителен надзор в етапа на строителство, съгласно действащата нормативна уредба в Република България; както и функцията на Инженер, съгласно Общите договорни условия на ФИДИК, жълта книга, издание 1999 г., по които ще се изпълнява обекта, предмет на посочените услуги.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71500000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
215626 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Качество и съответствие на техническото предложение с изискванията на Възложителя; тежест: 80%
Показател: Финансово предложение; тежест: 20%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 41 - 060348 от 27.02.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: №: 2000/BG/16/P/PE/003_12 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор за обект "Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица, гр. Димитровград
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.05.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "ПК 2000-АКВА", ул. Дойран 9А, район Красно село, България 1680, София, Тел.: 02 9586484, Факс: 02 9586477

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 286000 EUR без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 215626 EUR без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Програма ИСПА

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.05.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ