00479-2010-0003

BG-Балчик: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОБЩИНА БАЛЧИК, пл. "21-ви септември" №6, За: Николай Ангелов- кмет на Община Балчик, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен кредит в размер на 8 000 000 лева за реализиране на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, тротоари и осветление на територията на община Балчик

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6
Основно място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Условия по кредита: 1. Максимален размер по кредита: 8 000 000 лева 2. Валута на кредита: Български лева; 3. Вид на кредита: Дългосрочен инвестиционен кредит, оет с договор за общенски заем; 4. Цел: Финансиране на инвестиционен проект за подобряване на общенската пътна инфраструктура, както и рефинансиране на вече извършени разходи по същия проект; Възможност за разширяване на списъка на финансираните обекти и с други обекти от инвестиционната програма на общината. 5. Срок на кредита: 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит; 6. Начин и срок на усвояване- целево, на траншове, в продължение на 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит; 7. Краен срок за погасяване:120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит; 8. Начин на погасяване.Условия за плащане на главница и лихва: - Главница: гратисен период за главница- 24 месеца; -След изтичане на гратисния период- съгласно погасителен план за равни месечни вноски; - Лихва: Гртисен период за лихвата- 28.01.2011г. - Слез изтичане на гратисния период- ежемесечно плаваща лихва върху усвоената главница; 9. Обезпечение: Учредяване на залог върху вземания по банковите сметки на Община Балчик, по които постъпват вземания на общината с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети; 10. Предложение на участника за Годишен лихвен процент: 1- месечен Софибор +%надбавка. Максимална стойност на надбавката 5%; 11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора о годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката 2%; 12. Без еднократна такса за обработка и управление на кредита; 13. Без годишна такса за управление на кредита; 14. Без комисионна за ангажимент; 15. Без такси комисионни за предсрачно пагасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината. 16. Допълнителни условия: Кредитиращата институция няма право да изисква от Община Балчик учредяване на ипотека, представяне на запис на заповед, застраховки по кредита и др.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Стойността на обществената поръчка се изчислява съгласно указанията на чл. 15, ал.2, т.6 от ЗОП. Стойността е прогнозна и се определя от приблизителната стойност, изчислена от лихвите, които се дължат за 120 месеца.

Прогнозна стойност без ДДС
2263333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

01.08.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 20 000 лв./двадесет хиляди лева/, представени под формата на банкова гаранция в оригинал при условия, посочени в документацията или с платежно нареждане , представено в оригинал по банкова сметка на община Балчик- "УниКредит Булбанк"АД, клон Балчик, IBAN: BG11UNCR96603324005212, BIC: UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно документация за участие и проекто- договор

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при сключване на договора следва да се е регистрира като ЮЛ и да представи документи съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверено от участника копие от Документ за първоначална съдебна регистрация на участника; 2. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата, за лица, които не са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър или посочване на ЕИК за лица, регистрирани в Търговския регистър. 3. Документ за гаранция за участие; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2,т. 1, 2 и 3, и ал. 5 от ЗОП/ по образец/; 5. Предлагана цена за изпълнение на поръчката; 6. Попълнен образец на справка- административни сведения за участника; 7. Документ за закупена документация за участие в процедурата 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 7 от ЗОП/образец/; 9. Попълнена оферта за участие; 10. Проект на договор за банков кредит; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверени финансови отчети за последната приключена финансова година
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Финансовият резултат за последната приключена година да е положителен
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ; 2. Документ, удостоверяващ последно присъден дългосрочен кредитен рейтинг в чужда валута на участника от международна рейтингова агенция. 3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за 2009г.
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Най- малък размер в % на Годишен лихвен процент(1 Месечен Софибор+надбавка- до 5%); тежест: макс. 80 точки
Показател: Най- малък размер в % на "Наказателен лихвен процент при просрочие"(Годишен лихвен процент+надбавка- до 2%); тежест: макс. 20 точки
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.06.2010 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се плаща на касата на Общинска администрация- гр. Балчик или по банкова сметка на Община Балчик в "УниКредит Булбанк"АД, клон Балчик: IBAN: BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15, вид на плащане 447000, BIC: UNCRBGSF от 8:00 часа до 16:30, всеки работен ден до 04.06.2010г. Документацията е публикувана и на интернет- адреса на Община Балчик- www.balchik.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
17.06.2010 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.06.2010 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала, находяща се на І-ви етаж на Общинска администрация- гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или упълномощени по надлежния ред представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват на всички действия на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата е въз основа на Решение №527 по протокол №45/31.03.2010г. на Общински съвет- гр. Балчик

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.05.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ