Версия за печат

00165-2010-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: P01-7 от 16.04.2010 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217757, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: дирекция "ИКТ"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на ЗОП

Договаряне без обявление

II.3) Обект на поръчката
Услуги
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно - със становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, АОП се произнася че изборът на процедурата не може да се приме за законосъобразен. Предвид същото подадената от единствения поканен участник "Стемо" ООД оферта, преди изтичане срока за подаване на офертата е оттеглена.

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

"Предоставяне на софтуерни лицензи за нуждите на образованието и науката в Република България"


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: --

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: Р01-04 от 02.03.2010 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.04.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Орлин Иванов Кузов
Длъжност: Ръководител на проект BG051PO001/3.1-01 "ИКТ в Образованието"