Версия за печат

00803-2009-0003

BG-Кубрат: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Кубрат, ул."Княз Борис І" № 1, За: Ремзи Халилов Юсеинов, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrat@kubrat.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа помощ за подготовка на проект "Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.Кубрат, обл.Разград, Р България
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът на поръчката е подготовка на ПИП, ФИА и молба за финансиране;Подготовка на идеен проект и тръжно досие за избор на изпълнител на инженерингж за ПСОВ;Подготовка на работни проекти за ВиК мрежата и тръжни досиета за избор на изпълнители.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71300000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1830521 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка на предложението; тежест: 0.7
Показател: финансова оценка на предложението; тежест: 0.3
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00803-2009-0003

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 172 - 248714 от 08.09.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 18 / Обособена позиция №: / Заглавие:Техническа помощ за подготовка на проект "Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Водопроект Трафикконсулт", район "Възраждане", ул. "Камен Андреев" №24, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9520092, E-mail: office@vodokanalproject.bg, Факс: 02 9516879

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1830521 BGN без ДДС
В брой месеци: 9
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Ос 1 - Техническа помощ.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

ЗОП чл.120 (1) Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура по възлагане на обществена поръчка до сключването на договора или договора или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. (2) Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено- от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (3) Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след склчването на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение. (4) Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка " спиране ".

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ