00604-2010-0001

BG-Любимец: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Любимец, ул."Републиканска" 2, За: f.djogova@lyubimets.org, РБългария 6550, Любимец, Тел.: 03751 8932, Факс: 03751 8378

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Транспортиране на твърди битови отпадъци от община Любимец до регионално депо "Харманли", гр.Харманли

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: община Любимец
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора е транспортирането на твърди битови отпадъци от община Любимец до регионално депо "Харманли", гр.Харманли, съгласно Национална програма за управление на отпадъците от 09.01.2009 г. и Заповед №77 от 15.07.2009 г. на МОСВ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90000000, 90500000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
390000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 7 от 17.04.2006 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 17.03.2010 / Наименование:Договор за транспортиране на твърди битови отпадъци от община Любимец до регионално депо "Харманли", гр.Харманли
V.1) Дата на сключване договора

17.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Титан-Клинър" ООД ЕИК 108530553, бул."България" 97, РБългария 6600, Кърджали, Тел.: 0361 66772, E-mail: titan_klinar@abv.bg, Факс: 0361 66721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 390000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.03.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.