Версия за печат

00530-2009-0152

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-Варна, ТД на НАП-Варна, гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" № 128, За: Василка Цветкова, РБългария 9010, Варна, Тел.: 052 360427, E-mail: v.tsvetkova@ro03.nra.bg, Факс: 052 360950

Място/места за контакт: Бул."Осми приморски полк" № 128

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТД на НАП-Варна и ТД на НАП-Добрич по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. Варна и гр. Добрич
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТД на НАП-Варна и ТД на НАП-Добрич по обособени позиции”: 1.1. Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТД на НАП-Варна, съгласно Приложение №1 към документацията за участие. 1.2. Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТД на НАП-Добрич, съгласно Приложение №2 към документацията за участие. 2. Предмета на поръчката включва: Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води до границата на вътрешните сградни водопроводни инсталации, присъединени чрез водомерни отклонения към водопроводната и канализационна система на съответното населено място. Плащането по банков път, ежемесечно по действащи цени, утвърдени от ДКЕВР. Общата прогнозна стойност за срока на изпълнение на поръчката е 50000лв, без ДДС, съответно за ТД на НАП-Варна-45000лв., без ДДС и за офис "Обслужване"-Добрич, към ТД на НАП-Варна-5000лв,. без ДДС.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

41110000

Описание:

Питейна вода

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
50000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Уникален номер на поръчката в РОП-00530-2009-0152

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 037 - 054221 от 24.02.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 2 / Заглавие:“Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТД на НАП-Варна”
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Водоснабдяване и канализация-Варна"ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 103002253, гр. Варна, ул."Прилеп"N33, Р.България 9000, гр. Варна, Тел.: 052509 999, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 440031

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 45000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 45000 BGN без ДДС
В брой години: 3
Поръчка №: 3 / Заглавие:“Доставка на питейна вода, oтвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на офис "Обслужване”-Добрич, към ТД на НАП-Варна
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Водоснабдяване и канализация"ЕООД-Добрич, ЕИК по БУЛСТАТ 834026369, гр. Добрич, бул."Трети март" N59, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058655 888

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5000 BGN без ДДС
В брой години: 3

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

С Решение № РМФ-286/19.12.2009г. на УС на НАП е утвърдена нова организационно-управленска структура на НАП, съгласно която ТД на НАП-Добрич, считано от 01.01.2010г. е офис "Обслужване"-Добрич към ТД на НАП-Варна. Поръчката се възлага от Светлан Христов Петков-Директор на ТД на НАП-Варна, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1352/23.12.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 8, ал.2 от ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

- открита процедура,