Версия за печат

00479-2010-0002

BG-гр.Балчик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, България 9600, гр.Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: Старши юрисконсулт

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Юлия Петрова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71072

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Красимира Костова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71046

Място/места за контакт: Деловодител

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж , Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик,Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик, ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква, обособени в четири позиции: 1. Месо и местни продукти; 2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви, подправки; 3.Мляко, млечни продукти, яйца; 4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества по позиции , подробно описани в документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
232000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие по позиции в размер на: 600лв за първа позиция; 800лева за втота позиция ;400лева за трета позиция; 400 лева за четвърта позиция, под формата на парична сума или банкова гаранция.Паричната сума може да бъде платена в брой в касата на община Балчик/гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6/ или по банкова сметка на община Балчик IBAN: BG11UNCR 9660 3324 0052 12; BIG: UNICRBGSF; УниКредит Булбанк. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС под формата на депозит или банкова гаранция , като условията и сроковете за задържане или освобождаване се уреждат в договора за възлагане.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва със средства от бюджета на Община Балчик.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, следва преди сключване на договора за обществена поръчка да представи документ за регистрация на юридическо лице, след което договорът се сключва с новообразуваното търговско дружество, което е обвързано с офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд, с дата на издаване не по- късна от 6 месеца от деня на провеждане на процедурата за лица, които не са регистрирани в Търговския регистър или представяне на ЕИК за лица, регистрирани в Търговския регистър; Чуждестранните лица представят съответните еквивалентни документи, издадени от съдебен или административен орган в държавата , в която са установени; 2. Споразумение на съдружниците в обединението /прилага се в случай, че участникът в поръчката желае да участва в нея като обединение/- нотариално заверено 3. Нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението за упълномощаване на едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението /прилага се в случай, когато участникът в поръчката е обединение/ 4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП - по образец. Участникът се отстранява незабавно от участие при наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1,2,3 и ал. 5. 5.Декларация, във връзка с чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, когато участикът предвижда участие на подизпълнители и дела на тяхното участие- по образец. Подизпълнителите задължително представят документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. 6.Декларация за съгласие за участие ,като подизпълнител в обществената поръчка- по образец; 7.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението представя документи, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП 8. Когато участикът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 9. Декларация за запознаване с документацията и проекто- договора към нея. 10. Административни сведения. 11. Документ за внесена гаранция за участие. 12. Документ за закупена документация за участие в процедурата. 13.Оферта по образец/попълнена съгласно указанията в документацията. 14. Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено от РИОКОЗ за производство и търговия на едро или на дребно с храни от неживотински произход, както и за търговия на дребно с храни, с вписана група храни, която отговаря на съответната обособена позиция, за която участникът кандидатсва и/или Удостоверение за регистрация за обект за търговия на едро и дребно с храни от животински произход, издадено от РВМС. 15.Удостоверения за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортно средство, издадено от РИОКОЗ с вписана дейност, отговаряща на съответната обособена позиция, за която участникът кандидатсва и/или Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход, издадено от РВМС, с вписан вид на превозваните храни. 16.Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009г. Годишният баланс следва да е положителен. 2. Декларация с информация за общия оборот и оборота на стоките , които са обект на поръчката за 2007, 2008 и 2009г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Балансът да е положителен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация - списък на транспортните средства със специално предназначение за превоз на храни, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката. 2. Декларация- списък на обектите за производство и/или търговия, с които участникът разполага 3. Копие на документ за внедрена система за управление на безопасността на храните /ISO 22000:2005 или еквивалентен/, или документ за внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР или еквивалентен/
Минимални изисквания: -Участникът: - да има документ за внедрена система за управление на безопасността на храните /ISO 22000:2005 или еквивалентен/ или документ за внедрена система за анализ на контролните точки; -да притежава минимум 1/един/ специализиран автомобил за превоз на храни в зависимост от обособената позиция; - да притежава минимум 1/ един/ обект/склад или магазин за хранителни стоки.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.04.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава от касата на община Балчик, гр.Балчик, пл."21-ви септември" №6 от 8:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден до 23.04.2010 (включително) Документацията е публикувана и в интернет- адреса на Община Балчик- www.balchik.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2010 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2010 г.  Час: 10:00
Място

В залата на общинска администрация Балчик/гр.Балчик, пл."21-ви септември"№6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на месо и местни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик,Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик,ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно Приложение №1 в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
73800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци , консерви, подправки за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик, Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик,ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно Прилочение №2 към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
97000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на мляко , млечни продукти, яйца
1) Кратко описание

Доставка на мляко, млечни продукти, яйца за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик, Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик,ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно Приложение №3 към документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
49600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хляб, хлебни , мелничарски и сладкарски изделия
1) Кратко описание

Доставка на хляб, хлебни , мелничарски и сладкарски изделия за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик,Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик, ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Съгласно Приложение №4 към документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение