Версия за печат

00479-2010-0002

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 23.03.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик, Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик, ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква, обособени в четири позиции: 1. Месо и местни продукти; 2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви, подправки; 3.Мляко, млечни продукти, яйца; 4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е в съответствие с чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.03.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет на община Балчик