Версия за печат

00479-2010-0001

BG-Балчик: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, пл. "21-ви септември"№6, За: Ж. Манолова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

Място/места за контакт: ст. юрисконсулт
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии на гр. Балчик

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Балчик
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора е "Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии на гр. Балчик". Пътниците, които имат право да се възползват от транспортното обслужване са всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% и служители с прекъснато работно време. Прибилизителният брой на абонаментните карти е 820 броя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
157440 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 73 / Наименование:Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии на гр. Балчик
V.1) Дата на сключване договора

10.03.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕООД "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ", ул. "Поп Богомил" №3, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600559

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 157440 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 157440 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.03.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.