00678-2009-0020

BG-Русе: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Топлофикация-Русе" АД, ул. "ТЕЦ Русе", За: инж. Методи Неделчев, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, E-mail: tedo@toplo-ruse.com, Факс: 082 844068

Място/места за контакт: инж. Методи Неделчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo-ruse.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на услуги по почистване на обекти на "Топлофикация-Русе" АД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 14
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: "Топлофикация-Русе" АД
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обекти подлежащи на почистване:№1. “Административна сграда”;№2.Охранители централен портал,№3. Технологичен Щит за Управление1,2 и 3 ; №4. производствен корпус ТЕЦ ”Изток” (работни кабинети: на Главен инженер, Заместник Главен инженер, Технически кабинет, ПТО, ДИС, Еколог, Метрология и стандартизация, архив ПТО и помещение на сървър, бани и съблекални жени), както и прилежащите им санитарни помещения, коридори и стълбища ; №5. РТО офиси и технически архив) и трети етаж на производствен корпус (работни кабинети на отдел ТБ и ТЕ, Началник цехове и енергетици на Електро цех, Турбинен цех, Котелен цех, прилежащи коридори и санитарните възли към тях ; №6. сграда ОСК- мъжки бани и съблекални, прилежащи коридори и стълбища №7.ТЕЦ Изток- работник шивашки дейности,№8. "Топлоснабдяване”, ул.”Боримечка”№ 43 Административна сграда и всички помещения около нея ,№9. Производствени помещения:Въглеподаване, Автотранспорт, Цех ХВО + РМЦ, Цех КИП и А, Цех Ел.цех, Турбинен цех включващо 1. Метене и измиване на подови настилки (Ежедневно) ; коридори и стълбища; 2. Събиране и изхвърляне на отпадъците на определените за целта места (Ежедневно ) 3. Почистване на праха по мебели, щори, бюра, банки, маси, столове и офис -техника /телефони, компютри и др.(Ежедневно) 4. Почистване и дезинфекциране на санитарните възли: (Ежедневно ) 5. Измиване и почистване на врати(не по-малко веднаж месечно) 6. Измиване и почистване на прозорци и алуминиеви шори (не по-малко 2 пъти в годината): 7. Поддръжка на цветя в офиси 8.Шивашки услуги по изкърпване на работно облекло

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90900000, 90911200, 90911300, 90919100, 90919200, 98393000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по почистване на прозорци
Услуги по почистване на канцеларско оборудване
Услуги по почистване на канцеларии
Шивашки услуги по мярка на клиента

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
130257 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

У-21/2009


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
Договор №: Д-73 История / Наименование:Извършване на услуги по почистване на обекти на "Топлофикация-Русе" АД
V.1.1) Дата на сключване договора

19.02.2010 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

7

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Комекс РМ" ЕООД ; Булстат: 130978891, р-н Изгрев, ул. Латинка 73, Р. България 1113, София, Тел.: 02 9632399, E-mail: office@komeks.com, Факс: 02 9632399

URL: www.komeks.com.

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 130257 BGN без ДДС
В брой години: 3
V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Договорът е сключен за 3 години, посочената стойност е за 1 година

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.02.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП