Версия за печат

00479-2010-0001

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 11.01.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Балчик, пл."21-ви септември" №6, За: Женя Манолова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% и служители с прекъснато работно време, определени с Решение №479, т. 5, б. "В" и Решение №480, т. 4 по Протокол №40/16.12.2009г. на Общински съвет Балчик


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със заповед №1584/27.09.2007г. на кмета на Община Балчик след проведен конкурс по реда на Наредба №2/15. 03. 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ЕООД "Пътнически превози"-гр.Добрич е определен за изпълнител на пакет №5, включващ градски линии №1, №2, №3 и №4. Договор №519/01.10.2007г. за възлагане на обществен превоз на пътници по тези линии с превозвача ЕООД "Пътнически превози" е със срок на действие до 01.10.2012г. От тук следва, че възможния изпълнител е един и е определен по силата на административен акт, а именно- заповед на кмета на Община Балчик, което налага продедурата да се проведе на посоченото по- горе основание.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП

ЕООД "Пътнически превози" гр.Добрич

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.01.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет на Община Балчик