Версия за печат

00440-2007-0016


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-Хасково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Водоснабдяваване и Канализация" ЕООД, ул."Сакар" № 2, За: Виолета Йорданова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 501610, E-mail: office@vik.haskovo.com, Факс: 038 665484

Място/места за контакт: Виолета Йорданова
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на пет броя самосвали с тристранно разтоварване.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр.Хасково
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на пет броя самосвали с тристранно разтоварване.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34134200

Описание:

Самосвали


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
511645.13 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 78 / Заглавие:Доставка на пет броя самосвали с тристранно разтоварване.
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

22.10.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Балкан Стар Аутомотив"ЕООД, ул."Резбарска" № 5, България 1000, София, Тел.: 02 5689473, Факс: 02 9454034

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 511645.13 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено- от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключване на договор за обществена поръчка.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори