Версия за печат

00656-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Гърмен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гърмен, ул. "Първа" № 35, За: инж. Петър Тигалонов, България 2960, Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg

Място/места за контакт: инж. Петър Тигалонов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Защитено жилище в село Марчево - община Гърмен".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Марчево, общ. Гърмен
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Защитено жилище в с. Марчево, общ. Гърмен. СМР на обекта включва: кофражни, бетонови и армировъчни работи; подови настилки, мазилки и облицовки; покривни, дърводелски и тенекиджийски работи; бояджийски работи; вътрешни ВИК и ел. инсталации.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
140123.31 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 70
Показател: гаранционни срокове; тежест: 10
Показател: обем на изпълнение на подобни поръчки; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 85 от 16.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 2007-01 / Наименование:Договор за СМР № БЛ-2007-01-Гърмен
V.1) Дата на сключване договора

17.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Звездомир Максимов - Гени" 101576733, ., България 2931, Боголин, Тел.: 0898 622349

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 140123.31 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Обектът се изпълнява по Проект "Красива България".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор