Версия за печат

00506-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Велинград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"СБПФЗ-Велинград" ЕООД, Велинград, местност " 4-ти километър", За: Д-р Елена Миткова Шопова, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53273, Факс: 0359 52243

Място/места за контакт: Д-р Елена Миткова Шопова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Велинград, местност "4-ти километър"
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
96175.14 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 28 от 27.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Договор за доставка на хранителни стоки за "СБПФЗ-Велинград" ЕООД
V.1) Дата на сключване договора

21.05.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Сконто" ООД, Велинград, ул."Плиска" №2, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 51734

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 96175.14 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 96175.14 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София,бул."Витоша" №19, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул."Витоша" №19, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.05.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор