Версия за печат

00092-2007-0030

BG-Смолян: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смолян, бул. " България " № 12, За: Мариана Иванова - ст.експерт в Дирекция ПНО и ОМП, тел.0301 67632, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67693, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Румен Сакалийски
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: " Частично асфалтиране и реконструкция на улици и пътища в община Смолян - с. Орешец, с. Подвис, с. Търън, с. Катраница, с. Лъка, с. Тикале, с. Требище и с. Белев дол."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: общ. Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: " Частично асфалтиране и реконструкция на улици и пътища в община Смолян - с. Орешец, с. Подвис, с. Търън, с. Катраница, с. Лъка, с. Тикале, с. Требище и с. Белев дол."

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
20756.25 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: указани в поканата; тежест: оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Договор за строителство
V.1) Дата на сключване на договора
09.07.2007 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Пътприбор " ООД, ул. " Дойран " № 9А, Република България 1000, София, Тел.: 0899 160091, Факс: 02 9586484

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20756.25 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.12.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

10. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия: