Версия за печат

00087-2009-0128

BG-София: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3 Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Вътрешно почистване на административните сгради на Дирекция "Социални дейности" и на Бюра за социални услуги (по приложен списък).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 14
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Вътрешно почистване на административните сгради на Дирекция "Социални дейности" и на Бюра за социални услуги (по приложен списък).

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
44880 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 8 от 05.08.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: РД-55-858 История / Наименование:„Вътрешно почистване на административните сгради на Дирекция "Социални дейности" и на Бюра за социални услуги (по приложен списък)”.
V.1) Дата на сключване договора

07.12.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БОРИВАН" ООД, ЕИК 131476607, гр. София, община Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №67, Република България 1000, София, Тел.: 0700 16600, E-mail: BORIVAN@GMAIL.COM, Факс: 02 9346690

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 44880 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.12.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

й) Всички подадени оферти при открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог не отговарят на предварително обявените от възложителя условия или са неприемливи. В договарянето са включени само тези участници, които са удовлетворили критериите за подбор.