Версия за печат

01849-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Искър: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ "Христо Смирненски", ул." Г.Димитров" № 43, За: Мирослав Шетовски, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2055, E-mail: souiskar@yahoo.com, Факс: 06516 2055

Място/места за контакт: Директор
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Малка обществена поръчка

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: СОУ "Христо Смирненски" гр. Искър
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление- газьол за промишлени цели за СОУ "Христо Смирненски" ,гр. Искър

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
79952.4 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 581 / Наименование:за покупко-продажби на стоки
V.1) Дата на сключване договора

10.12.2008 г. 

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ка-Груп" ООД, бул." Русе" № 31, РБългария 5800, Плевен, Тел.: 064 804494, E-mail: dpb-biala@mbox.digsys.bg, Факс: 064 804494

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 79952.4 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.12.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

12. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на ЗОП;