Версия за печат

00705-2009-0011

BG-Сливен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД - Сливен, гр.Сливен, бул."Христо Ботев" №1, За: Розалинка Станчева Спасова, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611727, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: Зам. директор по административните дейности

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор за нуждите на "Отделение по хемодиализа" към МБАЛ"Д-р Иван Селимински" - Сливен - АД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1
Код NUTS: BG342
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор за нуждите на "Отделение по хемодиализа" към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен - АД, подробно описани по вид и количества в Приложение № 1 на документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33692800

Описание:

Разтвори за диализа


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
143670 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 65 %
Показател: Срок на разсрочено плащане; тежест: 25 %
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 10 %
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2/34 / Наименование:Договор за доставка на концентрати за хемодиализни разтвори
V.1) Дата на сключване на договора
07.12.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"УНИФАРМ" АД-СОФИЯ; ЕИК: 831537465, р-н "Студентски", жк. "Дървеница", ул. "Трайко Станоев" № 3, Република България 1797, София, Тел.: 02 9700305, Факс: 02 9700305

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 143670 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.12.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор