Версия за печат

01036-2007-0002

BG-Асеновград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение- Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Нина Христозова - главен счетоводител, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 27146, E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: Нина Христозова - главен счетоводител
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на "МБАЛ-Асеновград" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на "МБАЛ-Асеновград" ЕООД по приложена спецификация.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
80000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 80000, Най-висока оферта: 88600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена; тежест: 75%
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 15%
Показател: Срок на доставка след заявка; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Договор за доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория
V.1) Дата на сключване на договора
01.08.2007 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска техника инженеринг ЕООД, БУЛСТАТ 831641528, бул. Шипченски проход № 69, Република България 1000, София, Тел.: 02 9712061, E-mail: info@mte-bg.com, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 88600 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 40000, Най-висока цена 42000 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Договор за доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория
V.1) Дата на сключване на договора
01.08.2007 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АВЛ София ЕООД, БУЛСТАТ 831460877, бул. Витоша № 137, Република България 1000, София, Тел.: 02 9632866, E-mail: daniavl@datacom.bg, Факс: 02 9633266

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 88600 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 40000, Най-висока цена 42000 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор