Версия за печат

00276-2008-0003

BG-Търговище: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение ,,Български пощи,, ЕАД Търговище, ул,,Славейков,,41, За: Григор Сидов 0601 62662, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 62662, E-mail: tpbp@targovishte.bgpost.bg

Място/места за контакт: Териториално поделение ,,Български пощи,, ЕАД Търговище
I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Независим надзор върху изграждането на инсталация за газифициране на пощенска станция. стопанисжани от ТП БП ЕАД Търговище- обект Търгожище Ц.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Търговище
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Независим надзор върху изграждането на инсталация за газифициране на пощенска станция. стопанисжани от ТП БП ЕАД Търговище обект Търгожище Ц.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45333200

Описание:

Монтажни работи на газомери на газови инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Независим надзор върху изграждане наинсталация за газифициране на Търговище-Ц
V.1) Дата на сключване на договора
10.03.2008 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

,,СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ,, ООД, Търговище ул Кюстенджа 79, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 81617

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия зазащита на конкуренцията, бул Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор