00092-2009-0018

BG-Смолян: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смолян, бул. " България " 12, За: Мариана Иванова-ст.експерт в Дирекция ПНО и ОМП, тел.: 0301 67632, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67691, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Розета Буйкова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособени позиции."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: територията на Община Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

" Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособени позиции."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Договор - по обособена позиция № 2 " Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособена позиция № 2 - район - с. Горна Ряка, с. Катраница и съставни махали -30.2 км. в т.ч. за зимно поддържане - 25.2 км."
V.1) Дата на сключване договора

23.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Клиин - Строй " ЕООД, ул. " Георги Русинов " № 10, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0894 449366

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Договор №: 2 / Наименование:Договор - по обособена позиция № 3 - " Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособена позиция № 3 - район с. Ровино, с. Требище, с. Търън и съставни махали-25.8 км., в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км."
V.1) Дата на сключване договора

23.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Титан Клинър " ООД, бул." България " № 97, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 66721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Договор №: 3 / Наименование:Договор - по обособена позиция № 5 " Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособена позиция № 5 - район с. Мугла и съставни махали с обща дължина 53.4 км., в т.ч. за зимно поддържане - 26 км.."
V.1) Дата на сключване договора

23.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Титан Клинър " ООД, бул. " България " 97, Република българия 6600, Кърджали, Тел.: 0361 66721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Договор №: 4 / Наименование:Договор - по обособена позиция № 6 - " Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособена позиция № 6 - с район - с. Турян, с. Пещера, с. Кремене - с обща дължина 32.5 км., в т.ч. за зимно поддържане - 15. 4 км."
V.1) Дата на сключване договора

23.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Титан Клинър " ООД, бул. " България " № 97, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 66721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Договор №: 5 / Наименование:Договор - по обособена позиция № 7 - " Снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян за оперативни сезони 2009/2010 г., 2010/2011 г. и 2011/2012 г. по обособена позиция № 7 - с район - с. Кутела, с. Славейно, с. Петково, хижа " Момчил юнак" и съставни махали-собща дължина 39.7 км., в т.ч. за зимно поддържане - 33.6 км.."
V.1) Дата на сключване договора

23.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Марс МВ " АД, с. Момчиловци, общ. Смолян, Република България 4700, с. Момчиловци, Тел.: 0898 535408

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " витоша " № 18, Република българия 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор