Версия за печат

01351-2009-0024

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Булгартрансгаз" ЕАД, София бул. "Панчо Владигеров" 66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 02 9396358, E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: бул. Панчо Владигеров 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bulgartransgaz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване и доставка на специално работно облекло.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Райони на “Булгартрансгаз” ЕАД, както следва: - Централно управление – гр. София - Район “Вълчи Дол” - Район “Стара Загора” - Район “Ботевград” - Район “ Ихтиман” - ПГХ “Чирен” - БТРВ гр." Ботевград”
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката е изработването и доставката на специално работно облекло от антистатична материя /100% памучен плат/ за работниците и служителите в системата на "Булгартрансгаз" ЕАД, в това число: яке с качулка и панталон; яке с качулка и полугащеризон, цял гащеризон с качулка; престилка с къс ръкав, престилка с дълъг ръкав; туника-къса престилка с панталон; риза с къс ръкав; риза с дълъг ръкав; шапка фирмена, в пълно съответствие с техническите изисквания на Възложителя.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18113000

Описание:

Работно облекло за промишлени предприятия


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
112726 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Съответствие на стоката с техническото задание; тежест: 45%
Показател: Срок на доставка ; тежест: 3%
Показател: Гаранционен срок; тежест: 2%
Показател: Предложена цена; тежест: 48%
Показател: Предложен начин на плащане; тежест: 2%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

090-088


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 677 / Наименование:Изработване и доставка на специално работно облекло
V.1) Дата на сключване на договора
10.11.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кооперация " Военноинвалид", ул. Кракра №15 ет 3 ап 7, България 2300, Перник, Тел.: 076 600463, Факс: 076 600463

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 112726 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл 120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор