Версия за печат

01265-2009-0002

BG-София: Покупка на изплащане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СО - Район Надежда, жк "Надежда", ул.Кирил Дрангов №55, За: Анна Александрова, България 1220, София, Тел.: 02 4951149, E-mail: info@so-nadejda.com, Факс: 02 4951132

Място/места за контакт: Отдел "ПОЧР"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: so-nadejda.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители за доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хигиенни материали за детските заведения на територията на район "Надежда".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: Детските заведения на територията на район "Надежда".
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хигиенни материали за детските заведения на територията на район "Надежда".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000 (FA02)

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За детски градини )


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
600000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена за единица стока с доставка до обекта заявител; тежест: 50
Показател: най-дълъг срок на разсрочено плащане; тежест: 30
Показател: най-кратък срок на доставка ; тежест: 10
Показател: най-нисък процент печалба; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на хигиенни материали в детските заведения на територията на район "Надежда"
V.1) Дата на сключване договора

30.10.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"РИМ-РОК България" ООД, ж.к."Надежда" бл.315, ап.6, България 1220, София, Тел.: 02 8973611

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 55000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 48000 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
Договор №: 2 / Наименование:Доставка на хранителни продукти,плодове,зеленчуци,зърнени храни и консерви в детските заведения на територията на район "Надежда"
V.1) Дата на сключване договора

30.10.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Тони-Антоанета Чешмеджиева", ж.к."Надежда", бл.322, ап.69, България 1220, София, Тел.: 02 8367588

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 175000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 168000 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
Договор №: 3 / Наименование:Доставка на хранителни продукти,млечни продукти,месо и местни продукти,риба,хляб и зърнени изделия за детските заведения на територията на район "Надежда"
V.1) Дата на сключване договора

30.10.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бохемис" ЕООД, бул."Цар Борис" III, №328, България 1618, София, Тел.: 02 9743481

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 400000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 384000 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор