Версия за печат

00233-2009-0011

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул."Княгиня Мария Луиза"№110, За: Владимир Георгиев, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326135, E-mail: v_georgiev@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Поддържане на железопътна инфраструктура

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за осигурителна техника и телекомуникационно оборудване в участъка Благоевград-Кулата по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.София,1202, ул. „Белоградчик” № 5 – Секция „Сигнализация и телекомуникации” София
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за осигурителна техника и телекомуникационно оборудване в участъка Благоевград – Кулата по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Доставка на резервни части за подсистема Цифрово преносно оборудване SURPASS Hit 7060 Позиция 2 – Доставка на резервни части за подсистема Мултиплексно оборудване „FMX 2R 3.1" Позиция 3 - Доставка на резервни части за подсистема Цифрови телефонни централи HiPath 4000V2.0 Позиция 4 - Доставка на резервни части за подсистема Осигурителна техника.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32500000

Описание:

Телекомуникационно оборудване и принадлежности


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
116633.61 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3316 / Наименование:Доставка на резервн части за осигурителна техника и телекомуникационно оборудване в участъка Благоевград – Кулата по обособени позиции,както следва: Позиция 1 - Доставка на резервни части за подсистема Цифрово преносно оборудване SURPASS Hit 7060 ,Позиция 2 – Доставка на резервни части за подсистема Мултиплексно оборудване „FMX2R3.1",Позиция 3-Доставка на резервни части за подсистема Цифрови телефонни централи HiPath 4000V2.0.
V.1) Дата на сключване на договора
23.09.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс"ЕООД, ЕИК:175157251, ул."Кукуш"№2, Република България 1309, София, Тел.: 02 8115450, Факс: 02 8115142

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 83734.7 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3317 / Наименование:Доставка на резервн части за осигурителна техника и телекомуникационно оборудване в участъка Благоевград – Кулата по обособени позиции,както следва:Позиция 4 - Доставка на резервни части за подсистема Осигурителна техника.
V.1) Дата на сключване на договора
23.09.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Сименс"ЕООД, ЕИК:121746004, ул."Кукуш"№2, Република България 1309, София, Тел.: 02 8115634, E-mail: Stoyan.Neshev@simens.com, Факс: 02 8115661

URL: www.simens.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 32898.91 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.09.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор