Версия за печат

00906-2009-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул. Гладстон 67, За: Емилия Стоянова, РБ 1000, София, Тел.: 02 9406251, Факс: 02 9804131

Място/места за контакт: Емилия Стоянова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Предоставяне на услуги за осигуряване на дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: София
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Обособена позиция № 4: Охрана на обект „Инсинератор” при ПУДООС-МОСВ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
109728 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 11 от 15.05.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 7791 / Наименование:Охрана на обект : Инсинератор при ПУДООС – МОСВ”
V.1) Дата на сключване договора

02.09.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АСО-Пирели ЕООД, София, ул. "Пирин"6, РБ 1000, София, Тел.: 02 9557777, Факс: 02 9556868

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 109728 BGN с ДДС 20%
В брой години: 3

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.09.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор