Версия за печат

00861-2009-0005

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" № 2, За: Радосвет Андреев; Таня Пилищарова, Р България 1000, София, Тел.: 02 9370343; 02 9219330, E-mail: randreev@prb.bg; tpilishtarova@prb.bg, Факс: 02 9885895

Място/места за контакт: Радосвет Андреев; Таня Пилищарова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http:www.prb.bg/html/opzop.html.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Специализирано обучение по английски език"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24

Място на изпълнение: Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ораганизиране и провеждане на специализирано обучение по английски език за сто представители на целева група-прокурори

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

80500000

Описание:

Услуги по обучение

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
108333 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата

30.08.2010 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 1000/хиляда/ лева. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, нейната валидност следва да бъде не по - малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2/две/ на сто от стойността на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в оригинал към момента на сключване на договора и е с валидност до 30 календарни дни след изтичане срока на неговото действие. 3. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят като парична сума или като безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал. Паричната сума се превежда по банковата сметка на Прокуратура на Република България: Банка - Българска народна банка - Централно управление IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 139101 BIC: BNBGBGSD, БНБ-Централно управление 4. Паричната гаранция следва да бъде представена в лева. 5. В основанието за плащане се посочва "гаранция за участие/изпълнение по ОПИ №................/договор № .............. 6. Банковите гаранции за участие и за изпълнение на договора се представят съответно по образците - № 14 и № 15 в документацията. 7. Всички банкови разходи по откриването и обслужването на гаранциите и тяхното възстановяване са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 година", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № К 09-24-2-С/10.06.2009 г. Условия и начин на плащане - по банков път по сметка на Изпълнителя, с платежно нареждане в български лева, при условията и сроковете, посочени в документацията и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица; новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението/чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП/

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника; 2. Оферта;3. Административни сведения;4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката обр. 3; 5. Декларация, че участникът ще спазва всичики условия необходими за изпълнение на поръчката обр. 4; 6. Копие от документа за регистрация или единен индентификацонен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистар, когато участникът е юридическо лици или едноличен търтовец; копие от документа за самоличност, когато участинкът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лици, или техни обединени, офертата се подава на български език, а документът по предходната точка 1 се представя в легализиран превод.;7. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията, а за чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в коята са установени.Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето; 8. Разпечатка от съобщението от електронната поща, с което са получени паролата за достъп и потребителско имe, когато е изискан такъв или служебна бележка от Възложителя за предоставянето на документацията на хартиен и магнитен носител;9. Документ за внесена гаранция за участие;10.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 , ал. 4 и ал. 5 от ЗОП/попълва се образац № 5/образец № 5а и образец 5б, образец 17;Изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им. Декларациите по чл. 47, ал.1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 се представят и за подизпълнителите, ако имат такива;11. Документ за данъчна регистрация (копие от регистрация по ЗДДС ако участника е регистриран);12. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника; 13. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника; 14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 7 от ЗОП-обр. 8, 15. Декларация за съгласие за участие като подиизпълнител обр. 9;16. Споразумение за създаване на обединени за участие в настоящата обществена поръчка; 17. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата , да попълни и да подпише документите , които са общи за обединението(когато обединението не е ЮЛ или лицето подаващо офертата не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 18.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уачастникът в процедурата/тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/;19. Декларация по образец 10 от документацията; 20. Техническа оферта/плик"А"/-попълва се по Образец № 13. 21.Предлагана цена-изготвена по приложеният образец/плик "Б"/ и съгласно указанията на документацията/;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП: 1. Копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от закона - доказателство на държавата, в която участникът е установен; отчет за приходите за последните три години - 2006 г., 2007г. и 2008 г. - копия, подписани и подпечатани на всяка страница; 2. Информация/счетоводна справка/ по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за 2006 г., 2007 г. и 2008 г./по образеца в приложение № 1 към документацията/, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Участникът следва да има: Реализиран общ оборот за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., не по малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева. Коефициентът на ефективност (Е)"печалба/оборот" - минимум 0,1 за последната финасова година - 2008 година.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за усулги, сходни с обекта на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години. 2. Информация за най-малко 5 /пет/ договора за обучение или провеждане на семинари за съдебната система, държавната и общинска администрация, завършени през последните 5 /пет/ години: Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 се доказват със справка за реализираните проекти, придружени с договори, приемо-предавателни протоколи или референции, от които трябва да са видни предметът , срокът и стойността на извършените дейности. 3. Списък на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката, включващ всички ключови и неключови експерти, като се приложи за всеки един от тях трудов договор или граждански договор. 4. Работни биографии/професионални биографии/ на експертите по образец № 6 на всеки от ключовите експерти, които доказват искания опит, с които всеки от експертите декларира верността на описания опит и умения, както и че е на разположение за целия период на проекта. Фактите от професионалните биографии трябва да са удостоверени с договори и копие от трудовата книжка, препоръки. 5. Дипломи и сертификати, доказващи изискваното образование и квалификация/заверени копия/. 6. Документ, че участника има паво да издава легитимен държавно признат докумнт за сертифициране на обчунието по англ. език
Минимални изисквания: - Обучители по английски език (минимум 6 обучители) Изпълнителят трябва да представи доказателства, че разполага с минимум 6 преподаватели по английски език с образование минимум бакалавър по «Английска филология» или друго сходно; с поне 3г. опит в обучение по английски език.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Завършено висше образование минимум бакалавър - по английска фиология или др. сходно.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Техническа оценка; тежест: 60%
Показател: 2. Финансова оценка; тежест: 40%
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 18.09.2009 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
25.09.2009 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.09.2009 г.  Час: 10:00
Място

Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, ет.6, зала № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 година", съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № К 09-24-2-С/10.06.2009 г.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията се предоставя безплатно след регистрация на адрес: http://www.prb.bg/html/opzop.html или в стая № 61, ет. 3, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, гр. София, в който случай се издава служебна бележка. Всички изисквания, на които трябва да отговарят участниците са посочени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 130 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ