Версия за печат

00025-2009-0003

BG-Куклен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Кмет на община Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43, За: Димитър Спилков, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: dimitarspilkov@abv.bg, Факс: 03115 2165

Място/места за контакт: 03115 2120
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Даставка на употребявани: леки автомобили, лекотоварен автомобил и сметосъбиращи автомобили.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Куклен
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на два броя леки автомобили, един брой самосвал с тристранно разтоварване, два броа специализирани МПС със система за събиране и пресоване на битови отпадъци.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000, 34111100, 34142300, 34144512

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати
Автомобили тип "комби"
Саморазтоварващи се самосвали
Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
100800 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Гаранционен срок; тежест: 30
Показател: Наличие на актуален технически преглед в държавата, от която е закупен автомобила; тежест: 15
Показател: Нов внос (да не е употребяван в България); тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 25 от 06.05.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 78 / Наименование:Договор за доставка
V.1) Дата на сключване на договора
14.07.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КЪНТРИ АУТО" ООД 112666737, Малина Тодорова 9, България 4640, Ракитово, Тел.: 0888 218499

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 100800 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

В раздел ІV.3.2. да се има предвид, че публикацията е извършена на електронната страница на АОП, а не на "Държавен вестник".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.08.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор