Версия за печат

00610-2009-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" № 6, За: Мая Енчева, България 1000, София, Тел.: 02 9492131

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията, при следните обособени позиции: Позиция 1 – 70 броя настолни компютри, Позиция 2 – 3 броя преносими компютри, Позиция 3 – 21 броя лазерни принтери и Позиция 4 – 11 броя мастиленоструйни принтери.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: В срадите на КРС в градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Пловдив и Враца
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията, при следните обособени позиции: Позиция 1 – 70 броя настолни компютри, Позиция 2 – 3 броя преносими компютри, Позиция 3 – 21 броя лазерни принтери и Позиция 4 – 11 броя мастиленоструйни принтери.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213000, 30232100

Описание:

Персонални компютри
Принтери и плотери


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
113140.23 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 12 от 05.03.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 03-08-65 / Наименование:Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията по Позиция 1 – 70 броя настолни компютри
V.1) Дата на сключване на договора
14.08.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТОУН КОМПЮТЪРС, ул. „Апостол Карамитев” №2, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9657033

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 95828.23 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 95828.23 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 03-08-64 / Наименование:Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията по Позиция 2 – 3 броя преносими компютри
V.1) Дата на сключване на договора
14.08.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лирекс БГ" ООД, ж.к. Младост 1, бл. 9, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9691691, E-mail: office@lirex.bg

URL: www.lirex.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5277.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5277.6 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 03-08-66 / Наименование:Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията по Позиция 3 – 21 броя лазерни принтери
V.1) Дата на сключване на договора
14.08.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, ул. “Бесарабия” № 24, Република България 1517, гр. София, Тел.: 02 9455959, E-mail: sbs@sbs.bg, Факс: 02 9545959

URL: www.sbs.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6650 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6650 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 03-08-63 / Наименование:Доставка и инсталация на компютри и принтери за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията по Позиция 4 – 11 броя мастиленоструйни принтери
V.1) Дата на сключване на договора
14.08.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Лирекс БГ" ООД, ж.к. Младост 1, бл. 9, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9691691, E-mail: office@lirex.bg

URL: www.lirex.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5384.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5384.4 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.08.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор