Версия за печат

01418-2009-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив - Район "Южен", бул. "Македония" № 73А, За: Куман Златански, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276115, Факс: 032 674130

Място/места за контакт: Дирекция ПОГРСДО
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на ремонтни работи на улични и тротоарни настилки на територията на Община Пловдив - Район "Южен".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Район "Южен" в Община Пловдив.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на ремонтни работи на улични (асфалтови и паважни) и тротоарни настилки на територията на Община Пловдив - Район "Южен".

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
475722.93 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена.; тежест: 80%
Показател: Гаранционен срок.; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 01 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

22.07.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътремонт" ООД, ул. "Мали Богдан" № 31, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 630880, Факс: 032 630880

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 475722.93 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Пловдив - Район "Южен", Дирекция "Правно обслужване ГРСДИ", бул. "Македония" № 73А, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276115, Факс: 032 674130

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.07.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор