Версия за печат

00861-2009-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ 280 от 22.07.2009 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Радосвет Андреев; Таня Пилищарова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9370343; 02 9219330, E-mail: randreev@prb.bg; tpilishtarova@prb.bg, Факс: 02 9885895

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Витоша" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открит конкурс


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Мерки за осигуряване на публичност на проект “Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси", чрез осъществяване на: 1.Провеждане на пресконференция при стартиране на проекта; 2.Провеждане на заключителна конференция в края на проекта; 3.Ежемесечно предоставяне на информация за проекта на сайта на Прокуратура на Република България; 4.Предпечат и печат на « Ръководство за работа на прокурорите в областта на международното наказателно-правно сътрудничество»; 5. Изработване на рекламни материали; 6.Издаване на брошура с постигнатите резултати от проекта


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.07.2009 г. 


Възложител

Трите имена: Валери Иванов Първанов
Длъжност: Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура