Версия за печат

00861-2009-0003

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Радосвет Андреев; Таня Пилищарова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9370343; 02 9219330, E-mail: randreev@prb.bg; tpilishtarova@prb.bg, Факс: 02 9885895

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Витоша" №2,ет.3, стая № 61

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/html/opzop.html.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Мерки за осигуряване на публичност на проект “Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27

Място на изпълнение: гр.София и на територията на окръжните прокуратури
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Мерките за осигуряване публичност на проекта ще се реализират чрез осъществяване на: 1 Специализирано обучение по английски език на служители в системата на прокуратурата; 2.Провеждане на пресконференция при стартиране на проекта; 3.Провеждане на заключителна конференция в края на проекта (; 4.Ежемесечно предоставяне на информация за проекта на сайта на Прокуратура на Република България; 5.Предпечат и печат на « Ръководство за работа на прокурорите в областта на международното наказателно-правно сътрудничество»; 6. Изработване на рекламни материали; 7.Издаване на брошура с постигнатите резултати от проекта

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22100000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
56250 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 560 лв. (петстотин и шестдесет лева). Ако участникът представя банкова гаранция за участие, нейната валидност следва да бъде не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока на валдност на офертата му.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП . 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2%, представя се при сключване на договора и е с валдност до изтичане на дговора . 3. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят като парична сума или като безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал. Паричната сума се превежда по банковата сметка на Прокуратурата на Република България - Банка - Българска народна банка - Централно управление IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 139101 BIC: BNBGBGSD, БНБ-Централно управление

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 година", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № К 09-24-2-С/10.06.2009 г. Условия и начин на плащане - по банков път по сметка на Изпълнителя, с платежно нареждане в български лева, при условията и сроковете, посочени в документацията и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника;2. Оферта; 3. Административни сведения;4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност. Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран в България търговец – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа и в легализиран превод. Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в легализиран превод; 7.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (заверено от участника копие) - ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето му. 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника; 10. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.11 ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗОП; 11. документ за внесена гаранция за участие; 12.Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП;13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ; 14.Документ за закупена документация за участие; 15. Декларация от членовете на обединението; 16.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника; 17.Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 18. Техническа оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2006, 2007 и 2008г.) – за юридическите лица или официален документ, удостоверяващ дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2006, 2007 и 2008г.) – за физическите лица: 2. Информация за общия оборот от дейността на участника и оборота от дейността му от услуги, сходни на тези, обект на поръчката, за последните 3 (три) години.
Минимални изисквания: Участникът следва да има: 1. Реализиран оборот от дейността за последните 3 (три) финансови години (2006г., 2007г. и 2008г) минимум 300 000 лв. общо; 2. Оборот от договори със сходен предмет на настоящата поръчка, за предходните 3 (три) финансови години (2006г., 2007г. и 2008г) в размер на 200 000 лв. общо. Под сходен предмет се разбира: дейности по осигуряване на публичност, издателска дейност, реклама, печатни услуги. 3. Положителен финансов резултат за последните 3 (три) отчетни финансови години (2006г., 2007г. и 2008г). В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението (консорциум и др.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги в областта на осъществяване на мерки за осигуряване на публичност на проекти през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, 2.Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години 3. Препоръки за добро изпълнение на договорите по т.1. и т. 2 от предишни Възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. В тях трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация. 4. Списък на екипа от специалисти и предлаганите от участника основни експерти с квалификацията им, които ще участват при изпълнението на поръчката. Към офертата задължително се прилагат автобиографиите и доказателствата към тях на тези експерти, както и декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност по проекта, за принадлежност и наличност. Ако експерт, представил декларация за изключително участие в екипа на участник подаде самостоятелна оферта, този участник ще бъда отстранен от участие при възлагането на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и офертата му няма да бъде разглеждана. 5. Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката.
Минимални изисквания: Участникът в поръчката трябва задължително да отговаря на следните изисквания за професионална квалификация и опит: 1. Да има сключени поне 3 договора със сходен предмет по проекти, финансирани от ЕС. Договорите трябва да са сключени през периода от 01.01.2007г. до деня на обявяване на настоящата поръчка 2. Да разполага с екип, които се състои най-малко от трима специалисти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в осъществяване на сходни дейности, както следва: а) поне едно физическо лице от екипа от специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката е с образователна степен най-малко «магистър» по маркетинг, реклама, журналистика, филология или друга подходяща специалност, с минимум 5 годишен стаж и/или минимум 3 годишен управленски опит; б) поне едно физическо лице от екипа от специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката притежава професионален опит в популяризирането на проекти, финансирани от Европейския съюз; в) поне едно физическо лице от екипа от специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката е осъществявало мерки за осигуряване на публичност на поне два проекта по проекти, финансирани от ЕС. Физическите лица - участници следва да имат най-малко степен «бакалавър» по маркетинг, реклама, журналистика или друга подходяща специалност, с минимум 5 годишен стаж по специалността и/или минимум 3 годишен управленски опит и да са осъществявали мерки за осигуряване на публичност на поне един проект по предприсъединителни и/или оперативни програми. Изискванията важат и за физическите лица, участващи в обединения на физически или на физически и юридически лица, както и за физическите лица, работещи по трудов договор или привлечени на граждански договор към юридическото лице- участник.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Най-малко степен «бакалавър» по маркетинг, реклама, журналистика или друга подходяща специалност

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 07.08.2009 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
14.08.2009 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.08.2009 г.  Час: 10:00
Място

Р. България, гр. София, Съдебната палата, бул. "Витоша" № 2, ет.4, зала № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013г."

VI.3) Допълнителна информация

Документацията се предоставя безплатно след регистрация на адрес: http://www.prb.bg/html/opzop.html или в стая № 61, ет. 3, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, гр. София, в който случай се издава служебна бележка. Всички изисквания, на които трябва да отговарят участниците са посочени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.07.2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ