Версия за печат

00122-2009-0006

BG-Червен бряг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Червен бряг, ул. "Антим I" № 1, За: инж. Евгения Петрова Николова, Р България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92708, E-mail: municipality@chervenbryag.bg, Факс: 0659 92351

Място/места за контакт: Община Червен бряг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chervenbryag.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Ремонт на ЦДГ " Звездица " - гр. Червен бряг" община Червен бряг

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Червен бряг, общ. Червен бряг
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ремонта на ЦДГ " Звездица има цел да се : подобри и обнови сградата на детската градина, като се извърши подмяна и освежаване на подовите настилки в сградата, полагане на нова вътрешна мазилка, шпакловане и боядисване, ремонт на санитарните възли и подмяна на външна ограда;да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез топлоизолация на външните стени, подмяна на дограма, подмяна на водонагревател / котел / и ремонт на инсталацията и подмяна на осветлението;да се възобнови провеждането на физкултурни занятия и спортни игри във физкултурния салон; да се подобрят условията за образование и обучение на децата обучавани в детското заведение. КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ Конкурсните условия по микропроект № 1839 финансиран от СИФ са следните: в процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „ Ремонт на ЦДГ " Звездица ” - гр. Червен бряг могат да участват фирми-изпълнители, реализирали обекти с предмет, подобен на обекта на поръчката през последните пет години; Конкурсната комисия се провежда под условие в случаите, в които Бенефициентът (Възложителят) не е превел пълната си съфинансираща част по сключеното Споразумение. Възложителят прекратява възлагането на обществена поръчка, когато е невъзможно да осигури пълното финансиране за нейното изпълнение, като възстановява на кандидатите направените от тях разходи (закупуване на документацията) в 14-дневен срок от решението за прекратяване на обществената поръчка. Създаване на заетост чрез наемане на обектите на безработни, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”; Постигане на пазарно съотношение на труд и материали; Изплащане на пазарни заплати на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите, но не по-ниски от минималната за страната; Заплащане на осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници, определяно за всеки обект; Създаване на работни места при реализиране на проектите. Изпълнителите на СМР/СРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица над средното за страната от предходната година по данни на Агенция по заетостта, наемат регистрирани в съответната Дирекция „Бюро по труда” безработни лица, но не по-малко от 6 лица; Наличие на застраховане по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, както и стриктно спазване на законодателството, касаещо ЗБУТ; Спазване на действащата нормативна уредба (ЗУТ, ЗБУТ, ЗОП, НВМОП и РУП);Изпълнението се извършва в срок от 3 /три/ месеца.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
257784.01 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Оц комплексна оценка за цена; Офертна цена – предложената стойност с ДДС съгласно КСС; тежест: 60
Показател: Ог комплексна оценка за гаранция; Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Опит на кандидата – обем на изпълнени подобни поръчки и наети квалифицирани строителни работници; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00122-2009-0006


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 98-00-606 / Наименование:"Ремонт на ЦДГ "Звездица" - гр. Червен бряг"
V.1) Дата на сключване на договора
01.07.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стройпродукт" ЕООД, ЕИК 824104862, ул."Дойран" №160, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 801869, E-mail: stroiprodukt@mbox.digsys.bg, Факс: 064 801495

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 257784.01 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

чл.120 ал. 2 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.07.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор