Версия за печат

01379-2009-0034

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Джеймс Баучър" № 51, За: Анна Мечкова 02 9696844, Република България 1407, София, Тел.: 02 9696802, E-mail: a.mechkova@abv.bg, Факс: 02 9626129

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на тонер касети за ЕСО ЕАД"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: - Централно управление на ЕСО ЕАД, гр.София, бул.”Джеймс Баучър” № 51, ет.13; - Административна сграда на ЦДУ, гр. София, ул. „Веслец” № 8;
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Договорите са за периодични доставки на оригинални касети с тонер (от производителите на съответната техника) за период до една година.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

09-05-30-2 IP


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 37 ЦУ / Наименование:„Доставка на тонер касети за техника HP”
V.1) Дата на сключване на договора
30.06.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Диджитек" АД ЕИК 030007837, ж.к. "Младост" №1, чл.39, вх.Г ап.3, България 1784, София, Тел.: 02 9740900, Факс: 02 9740919

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 39 ЦУ / Наименование:"Доставка на тонер касети за техника Kyocera"
V.1) Дата на сключване на договора
30.06.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”АЛЕГРО-2000” ООД ЕИК 121794522, бул. ”Самоковско шосе” №1, България 1138, София, Тел.: 02 9175609, Факс: 02 9175608

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 36 ЦУ / Наименование:"Доставка на Тонер касети за техника Lexmark, Canon, Xerox, Toshiba, Panasonic и други"
V.1) Дата на сключване на договора
30.06.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Роел-98"ООД ЕИК 121798467, бул.”Христо Смирненски” №53, България 1164, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 9461920

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, ул. "Парчевич" 42, България 1058, София, Тел.: 02 987263

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Джеймс Баучър" № 51, България 1407, София, Тел.: 02 9696780, Факс: 02 9626169

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.06.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор